Actie! Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

Bent u het ook niet eens met de fictieve (forfaitaire) belastingheffing over uw vermogen (box 3). En vindt u ook dat deze wijze van heffing onvoldoende rekening houdt met het werkelijk door u behaalde rendement.
In dat geval dient u zelf bezwaar te maken! Bezwaar maken gaat namelijk niet automatisch. Het massale bezwaar tegen box 3-heffing en het automatisch daarop meeliften geldt alleen voor de belastingjaren tot en met 2016.
Dit maakte de staatssecretaris van Financiën op 31 mei 2018 bekend. De Tweede Kamer gaat de staatssecretaris hierover nog vragen stellen

Bron

Hoe zat het ook al weer?

Bij de belastingheffing in box 3 wordt geen rekening gehouden met de werkelijke inkomsten uit uw vermogen. Er wordt aldus geen rekening gehouden met de daadwerkelijk door u ontvangen rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst van uw tweede woning. Daarentegen wordt er gerekend met een vast percentage van 4% van uw grondslag sparen en beleggen als uw voordeel in box 3. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Uw schulden worden verlaagd met een drempel.

Bron

 

U kunt gebruik maken van ons model-bezwaarschrift om bezwaar te maken, neem hiervoor gerust contact op.


schenkingsvrijstelling-EW-2018

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Een bedrag van max. € 100.800 (2018) mag worden geschonken zonder dat er schanekbelasting is verschuldigd als het geld alleen worden besteed voor de financiering van de eigen woning.
Daarmee wordt bedoeld:

  • Het aankopen van een eigen woning
  • Het bouwen of verbouwen van de eigen woning
  • Het afkopen van het recht van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning
  • Het geheel of gedeeltelijk aflossen van de (hypothecaire) schuld die op de eigen woning rust
  • Het aflossen van een restschuld die is ontstaan bij de verkoop van de eigen woning.

Begiftigde

Let wel op! Er kan alleen een belastingvrije schenking voor de eigen woning worden gedaan aan een begiftigde die niet jonger is dan 18 jaar en niet ouder dan 39 jaar, dan wel aan de partner van de begiftigde die aan dezelfde leeftijdsvoorwaarden voldoet.

Schenker
Het vrijgestelde bedrag van € 100.800,- kan door iedereen worden geschonken.

Voordelen

  • Geen schenkbelasting verschuldigd
  • Maandelijkse lasten van begiftigde worden lager
  • Het bedrag van de schenking verhoogt niet het box 3- vermogen van de begiftigde
  • Het box 3-vermogen van de schenker wordt lager.

Bron: Tips & Advies